×

Çalışma Alanlarımız


 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

 • Tazminat ve sözleşmesel haklara ilişkin uyuşmazlıklar,

 • Sosyal güvenlik,
 • Sendika,
 • Çalışma süresine ilişkin uyuşmazlıklar,
 • İş sözleşmeleri ve belgeleri,
 • Şirkete ilişkin insan kaynakları politikasının gözden geçirilmesi,
 • Çalışma ve oturma izinleri.

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi
 • Memur davaları yürütülmesi,
 • Öğrenci davaları açılması,
 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,

 • Hatalı tıbbi müdahale ve tedavilerden doğan (Malpraktis )tazminat davaları

 • Sağlık kuruluşlarına hukuki danışmanlık
 • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
 • Hasta ve Hekimin Hakları
 • Diş Hekiminin Sorumluluğu
 • Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

 • Sözleşmeler ve borçlar hukuku,

 • Haksız fiil ve sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Sözleşme hazırlanması,
 • Sözleşmenin iptali,
 • Sözleşmeden dönme ve fesih süreçleri ile buna ilişkin bildirim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır- taşınmaz satışı,
 • Bağışlama,
 • Kira uyuşmazlıkları,

 • İlamlı ve ilamsız icra takibi,

 • Kambiyo takibi,
 • İflas yoluyla takip,
 • Kira takibi,
 • Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
 • İcra takiplerinden doğan menfi tespit,
 • İstirdat
 • İtirazın iptali,
 • Tahliye,
 • Şikayet,
 • İtiraz ve ceza davaları,
 • İflas ve konkordato işlemleri.

 • Ceza hukuku genel hükümlerden kaynaklanan suçları,

 • Ceza hukuku özel hükümlerden kaynaklanan suçları,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar,
 • Aile hukukundan kaynaklanan suçlar,
 • İş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kambiyo suçları,
 • İhaleye fesat karıştırma vb nitelikteki suçları
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlara ilişkin savunma ve müdahillik hizmeti sunmaktadır.
 • Bilişim Sözleşmeleri,
 • Adli Bilişim,
 • Bilişim Suçları,
 • Kredi kartı dolandırıcılıkları hakkında savcılık şikayetlerinin ve davaların yürütülmesi,
 • E-Ticaret Platformu,
 • Start-up Kuruluşu,
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısı,
 • Servis Hizmet Sözleşmeleri,
 • Bilgi Güvenliği Hukuku,
 • Veri Koruma Hukuku,
 • Dijital Reklamcılık,
 • Bulut Bilişim
 • İnternet ortamında doğan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü konularında Türk ve Alman dillerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.
 • Bilişim hukuku / bilişim suçları,
 •  Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresince tahakkuk edilen ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi,
 • Tahakkuk ettirilen vergiler ile ilgili uzlaşmaya başvurma,
 • Vergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri,
 • Vergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde destek verilmesi,
 • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk edilen veya kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin destek sağlanması,
 • Şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması konusunda vergi danışmanlığı yapma,
 • İdari makamlardan özelge ve görüş alınması,
 • Uluslararası ve yurt içi vergi planlaması konularında ve vergi hukuku uygulamalarında danışmanlık verme,
 • Vergi incelemesi, transfer fiyatlandırması danışmanlığı,
 • Vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,
 • Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması,
 • Vergi hukuku bölümleri olan; kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi,
 • Damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer doğrudan ve dolaylı vergilerle ilgili destek verilmesi.
 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi,
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davalarının takibi,
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında temsil,
 • Yangın sigortası davalarının takibi,
 • Kasko ve Deniz Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalarının takibi,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi,
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım
 • Araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı takib
 • Gayrimenkul alım ve satımı,
 • Sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • İstirdat davası,
 • El atmanın önlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi,
 • Kira bedelinin belirlenmesi ve tahliye davaları,
 • Tapu iptal-tescil davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
 • Yabancıların mülk edinmesi hususunda danışmanlık,
 • Tasarrufun iptali davalarında tarafların temsili,
 • Gayrimenkul finansman süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ticari kiralama sözleşme ve müzakere aşamalarında danışmanlık hizmeti ,
 • Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Ofiste yüz yüze görüşme ile hukuki danışmanlık hizmetleri.
 • Sözleşme ve ihtarname hazırlanması,
 • Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Telefonda ve e-posta üzerinden hukuki danışmanlık,
 • Sözleşme ve hukuki belge analizi,
 • Dosya inceleme, yorum ve analizi şeklinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
 • Ortaklığın Giderilmesi
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Mirasçı Atama
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Vasiyetnamenin okunması, tenfizi davaları
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.
 • Şirketlere ve kooperatiflere hukuki danışmanlık ve dava/iş takibi hizmeti verilmesi,
 • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması,
 • Şirket hisse devri işlemlerinin yapılması,
 • Ticari alacaklar ile ilgili davaların açılması ve takibi,
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirket Kuruluşu, birleşmeleri ve devralmaları işlemlerinin yapılması,
 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi,
 • Mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi,
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi,
 • ​Genel kurul iptal davalarının açılması ve takibi,
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi.
 • Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık
 • Bireysel muafiyet ve menfi tespit başvuruları
 • Global çapta pişmanlık başvuruları desteği
 • Birleşme, devralma ve ortak girişimler
 • Rekabet hukuku danışmanlığı
 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
 • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
 • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
 • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
 • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
 • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
 • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
 • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi
 • Maddi tazminat davaları
 • Manevi tazminat davaları
 • Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davaları
 • Araçlarda meydana gelen değer kayıplarına ilişkin tazminat davaları
 • İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları
 • Meslek hastalıklarından kaynaklı tazminat davaları
 • Ölüm ve bedensel zararlardan kaynaklı tazminat davaları
 • Destekten yoksun kalmadan kaynaklı tazminat davaları
 • Tıbbi sorumluluklardan kaynaklı (malpraktis vb.) tazminat davaları
 • Ceza hukukundan kaynaklı tazminat davaları
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, idarenin haksız ve hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklı tazminat davaları
 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • E-Ticaret mevzuatı ve AB E-Gizlilik Direktifi kapsamında, sözleşmesel risk analizlerinin yapılması ve hukuki uyum hizmetlerinin sağlanması,
 • E-Ticaret mevzuatı ve AB E-Gizlilik Direktifi kapsamında, Müvekkillerimizin internet sitesi ve elektronik ticari iletişimleri ile ilgili olarak risk analizlerinin yapılması ve hukuki uyum hizmetlerinin sağlanması,
 • Müvekkillerimizin müşterilerinden gelen talep ve şikayetlerinin cevaplanması için hukuki destek sağlanması,
 • Müvekkillerimizin çalışanları ve yöneticilerine için E-Ticaret Hukuku konusunda farkındalık eğitimlerinin verilmesi.
 • E-Ticaret Hukuku alanındaki bilgimizin ticari davalardaki deneyimlerimizle birleştirilerek Müvekkillerimizin ihtiyacı olan dava hizmetinin sunulması,
 • Müvekkillerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda dava stratejilerinin geliştirilmesi ve
 • Müvekkillerimizin mevcut koşullarda söz konusu uyuşmazlıktan en iyi sonuçla ayrılmasının sağlanması.
 • Gayrimenkul geliştirme projeleri,
 • Tescil işlemleri,
 • AVM, rezidans, turizm ve otel proje danışmanlıkları,
 • Kurumsal işletim sistemi uygulamaları,
 • Kiralama sözleşmeleri,
 • İmar durumu ve yapılaşma,
 • Ticari maksatla kiralama, mortgage finansmanı,
 • Ortak girişimler,
 • İnşaat sözleşmeleri, ihaleler, resmi satın almalar,
 • Yenileme inşaatları,
 • Kentsel dönüşüm,
 • Mülkün yeniden dizaynı,
 • Her türden atık ürün, mülkün taşınması,
 • Emlak vergi hesaplamaları,
 • İpotek, mortgage, ev sahibi/kiracı ilişkileri,
 • İnşaat müsaadeleri ve yönetmelikler,
 • Yabancıların gayrimenkul edinimi.
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamındaki dava ve işler,
 • İcra işlemleri ve davalarının takibi,
 • Alacak tahsili, haciz,
 • İhtiyati haciz, rehin,
 • İpotek ve hacizli malın paraya çevrilmesi ve müvekkillerimiz lehine alacaklı ve borçlu sıfatıyla toplantılara katılımın yanı sıra konkordato,
 • İflas,
 • İflas erteleme,
 • Borç yapılandırma,
 • Finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması,
Visited 66 times, 1 visit(s) today