×

Av. Sedef Öğüt Hangi Davalara Bakar?

Av. Sedef Öğüt Hangi Davalara Bakar?

Av. Sedef Öğüt Hangi Davalara Bakar? S&Ö Hukuk ve Danışmanlık Bürosu genel olarak tüm davalara bakmaktadır. SO Hukuk bürosu yetişmiş Avukat kadrosu  bulunmaktadır. SÖ hukuk Bürosu Avukatı Sedef Öğüt hangi davalara bakar.Antalya Barasu Avukatlarından Sedef Öğüt ,

Av. Sedef Öğüt Hangi Davalara Bakar?

 • Sözleşmeler ve borçlar hukuku,
 • Haksız fiil ve sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Sözleşme hazırlanması,
 • Sözleşmenin iptali,
 • Sözleşmeden dönme ve fesih süreçleri ile buna ilişkin bildirim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır- taşınmaz satışı,
 • Bağışlama,
 • Kira uyuşmazlıkları,
 • İlamlı ve ilamsız icra takibi,
 • Kambiyo takibi,
 • İflas yoluyla takip,
 • Kira takibi,
 • Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip,
 • İcra takiplerinden doğan menfi tespit,
 • İstirdat
 • İtirazın iptali,
 • Tahliye,
 • Şikayet,
 • İtiraz ve ceza davaları,
 • İflas ve konkordato işlemleri
 • Ceza hukuku genel hükümlerden kaynaklanan suçları,
 • Ceza hukuku özel hükümlerden kaynaklanan suçları,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan suçlar,
 • Aile hukukundan kaynaklanan suçlar,
 • İş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kambiyo suçları,
 • İhaleye fesat karıştırma vb nitelikteki suçları
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlara ilişkin savunma ve müdahillik hizmeti sunmaktadır.
 • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresince tahakkuk edilen ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi,
 • Tahakkuk ettirilen vergiler ile ilgili uzlaşmaya başvurma,
 • Vergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri,
 • Vergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde destek verilmesi,
 • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk edilen veya kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin destek sağlanması,
 • Şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması konusunda vergi danışmanlığı yapma,
 • İdari makamlardan özelge ve görüş alınması,
 • Uluslararası ve yurt içi vergi planlaması konularında ve vergi hukuku uygulamalarında danışmanlık verme,
 • Vergi incelemesi, transfer fiyatlandırması danışmanlığı,
 • Vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,
 • Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması,
 • Vergi hukuku bölümleri olan; kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi,
 • Damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer doğrudan ve dolaylı vergilerle ilgili destek verilmesi.
Visited 7 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder