×

Disiplin Soruşturması İle Memurun Yeri değiştirilebilir mi? Av. Özge Altun

Disiplin Soruşturması İle Memurun Yeri değiştirilebilir mi? Av. Özge Altun

Disiplin Soruşturması İle Memurun Yeri değiştirilebilir mi? hakkında disiplin soruşturması yapılarak uyarma, kınama, aylıktan kesma, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi ceza verilen 657 DMK’na tabi bir memurun yeri isteği veya rızası dışında değiştirlebilirmi konusu Av. Özge Altun tarafından değerlendirildi.

Devlet memurunun çalıştığı birimde disiplin amiri tarafından hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda  Atama Birimine gönderilen yazı ve ekinde alınan  soruşturma raporunda genelde souşturma yapılan memur hakkında yer değişikliği teklif edilmesi üzerin “Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ninHizmet gereği atamalar” başlıklı “MADDE 24 – (1) Haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personel, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, yer değişikliği dönemlerine bağlı kalınmaksızın D hizmet grubu illere; il içinde yer değişikliği teklif edilen personel ise haklarındaki kararın mahiyetine göre atanırlar.” Hükmüne göre işlem yapılarak memurun yerinin değiştirlmesi cihetine gidilmektedir.

Yapılan atama  genelde memur tarafından itiraz edilmektedir.. İtiraz sonucunda ilgili idare tarafından değerlendirildiğinde bazen; yapılan yer değişikliğinde kişinin rızası olmadığı, soruşturma raporu incelendiğinde Muhakkik tarafından yazılan yer değişikliği gerekçesinin önerilen ceza ile yapılan yer değişikliğin hizmetin gereği olarak değil de ceza olarak uygulanmasından kaynaklı atama kararının bozulduğunu gösterir çok sayıda mahkeme kararı olduğunu değerlendirilerek iptal edildiği, Bazen ise yapılan atamanın iptal edilmeyerek mahkeme yolunun oluştuğu anlaşılmaktadır.

     Disiplin soruşturması sonucunda muhakkik tarafından önerilen yer değişikliği kararı sonucunda yapılan atama (memurun sürülmesi)  değerlendirildiğinde; Yönetmelikte, disiplin soruşturması sonucunda yer değişikliği konusunda idareye takdir yetkisi tanımıştır. Ancak bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek yapılabileceği açıktır. Muhakkik tarafından memurun kurum dışındaki fiillerinden dolayı kurumun zarar görmemesi için yer değişikliği önerilir ise de kişinin mesai dışında özel hayatı ile ilişkili bu fiilleri başka bir kurumda çalışırken de yapabileceği, daha açık bir ifade ile ceza aldığı kurumda işlediği suçu atandığı yeni kurumunda da aynı eylemi sürdürebileceği suç işlemeye devam edebileceği göz önünde bulundurulduğunda  yapılan atamanın önlem getirmeyeceği ve kamu menfaati sağlayamayacağı gibi kişiye ödenecek yol ve diğer tazminatlar sebebiyle kamunun zararına olabilecektir.

Bu yüzden memurun itirazı sonucun da yer değişikliği kararının  iptal edilmesinin isabetli olduğu düşünülmektedir.  Ayrıca geçirdiği soruşturma sonucunda ceza alan memurun görev yerinin isteği dışında değiştirilmesi, aynı fiilden dolayı iki kez ceza verilemeyeceği gerekçesiyle mahkemeler tarafından  iptal edilen çok sayıda atamanın mevcut olduğu bilinmektedir. Bu nedenle öncelikle kişiye fiiline uygun cezalar verilmesi, aynı suçu tekrarlaması halinde tekerrür cezalarını verdikten sonra; kişinin ve kurumun daha fazla yıpranmaması için yer değişikliğinin yapılması daha uygun olacağı düşünülmektedri.

Yukarıdaki hususlara aykırı davranan idarelere yönelik açılacak memur sürgün davaları, memur yer değişikliği davaları, memur atama davalarında S&Ö Hukuk Bürosu olarak yanınızdayız.

Av. Özge Altun

Telefon: 0 530 910 84 11

Adres: Yener Ulusoy Bulvarı No: 19  Yunus Emre Apt. Kat 3 Daire 24 Muratpaşa/Antalya

Visited 17 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder