×

Kesintisiz 10 Gün İşe Gelmeyen Memurun Durumu Av. Özge Altun

Kesintisiz 10 Gün İşe Gelmeyen Memurun Durumu Av. Özge Altun

Devlet Memurunun Kesintisiz 10 Gün İşe Gelmmesi Nasıl Hesaplanır? S&Ö Hukuk Bürosu Avukatlarından Av. Özge Altun tarafından yapılan değerlendirmede kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen memurun müstafi sayılacağı yani Devlet Memurluğundan çekilmiş sayılacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilmektedir. Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 125/E-d maddesinde; özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren hallerden biri olarak hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen memrurun öncelikle devlet memurluğunun sona erdirilmesi gerekmektedir. Ancak aynı memur kesintisiz 10 gün değilde aralıklı olarak bir yılda 20 gün işe gelmemiş ise Devlet Memurluğundan çıkartılması gerekmektedir.

Sürelerin hesabında kesintisiz 10 gün işe gelmediği tespiti hafta sonu ve resmi tatiller ile bayram tatillerininde hesaba dahil edilmesi gerektiği ve gelmediği her gün için tutatanak tutulması gerektiği açıktır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

           Bu hükme göre, Devlet memurunun çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi için gerekli görevi terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi koşulunun, çalışma günlerinin arasında kalan hafta sonu tatil günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması suretiyle belirlenmesi, 10 uncu günün tatile rastlaması halinde ise bu tatilden sonraki ilk mesai gününün 10 uncu gün olarak kabul edilmesi gerekir. (Devlet personel Başkanlığının görüşü 21.09.1999-17 sayılı Bülten-43. Sayfa)

           DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/9334 K. 2015/500 T. 3.3.2015 sayılı kararında da; “Davacının göreve gitmediği sabit olmakla birlikte, görevine gitmediği bu günlerden cumartesi ve pazar günlerine isabet eden tarihlerin hafta sonu tatillerine rastladığı ve bu tarihlerde davacının nöbetçi olmadığı ve mesaisinin bulunmadığı anlaşıldığından, davacının terk ettiği günlerin sayısının istese de görevinin başında olamayacağı hafta sonu tatiline isabet eden 2 günlük kısmı düşüldüğünde, müstafi sayılması için Kanunla aranan 10 günlük süreye ulaşmadığı ileri sürülmekte ise de, yukarda sözü edilen yasa hükmünde yer verilen “görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde” ifadesinden anlaşılacağı üzere, sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin dikkate alınmaması halinde kesintisiz olarak 10 gün göreve gelmeme durumunun fiilen mümkün olamayacağı, bu sebeple sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin de dikkate alınacağı açıktır.” Görüşüne yer verilmiştir.

             Danıştay 2. Daire 2021/17145 Esas 2022/2410 Karar Sayılı İlamı “Uyuşmazlıkta, davacının 01/06/2018 – 15/06/2018 tarihleri arasında on günü aşkın süre ile özürsüz ve kesintisiz olarak göreve gelmediği sabit olup, her ne kadar Mahkeme tarafından davacının göreve gitmediği günlerden 02-03-09-10/06/2018 tarihlerine isabet eden günlerin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle on günlük sürenin hesabında dikkate alınmaması gerektiği ileri sürülmekte ise de, yukarıda sözü edilen Yönetmelik hükmünde yer verilen “kesintisiz olarak on gün görev başında bulunulmaması” ifadesinden anlaşılacağı üzere, sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin dikkate alınmaması halinde kesintisiz olarak 10 gün göreve gelmeme durumunun fiilen mümkün olamayacağı, bu nedenle sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin de dikkate alınacağı açıktır…” yargı kararları ve görüş doğrultusunda konu değerlendirildiğinde

Av. Özge Altun

Telefon: 0 530 910 84 11

Adres: Yener Ulusoy Bulvarı No: 19  Yunus Emre Apt. Kat 3 Daire 24 Muratpaşa/Antalya

Visited 6 times, 1 visit(s) today

Yorum gönder